เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
เข้าร่วมงานแสดงมหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมนานาชาติ จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 251719