เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบ
และยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

Fix It Center Thailand 4.0 หน่วยวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม 
ในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 
ณ โรงเรียนบ้านเหล่ายาว ตำบลกำพี่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

 199756