เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

 

วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ร่วมกับ อบต.บัวค้อ

ดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
Fix It Center Thailand 4.0 หน่วยวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560

ณ โรงเรียนโคกบัวค้อ ตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

 600716