STD2018.1

คลิก..! เลย สมัครเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

 

pr63

610531-PR resize

 

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

altaltaltalt

 

bannerresearch

 

ภาพกิจกรรม
เขียนโดย ณัฐวิภา   
25 สิงหาคม 2557  ช่างยนต์-ศึกษาดูงาน

560825incu01

                  แผนกวิชาช่างยนต์ นำนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการ เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพ และเสริมสร้างแนวทางการเป็นผู้ประกอบการ 

 
เขียนโดย sunun   
28 กรกฎาคม 2557  นักศึกษาทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการ

56071701

 วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม จัดให้นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไปทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่เกียวข้องกับวิชาชีพ ตามโครงการบ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกาาครบวงจร เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้เรียนในการประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 
เขียนโดย ณัฐวิภา   
21 สิงหาคม 2560 โครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ปี 2560

d12

                  ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัด เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นำทีมโดยท่านรองประสิทธิ์ คำบับภา พร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษาธุรกิจและนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรม

 
เขียนโดย ณัฐวิภา   
14 สิงหาคม 2557  อบรมผู้ประกอบการฯ ครบวงจร

560808incu01

                  วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม จัดให้มีการ ฝึกอบรมอาชีพแบบครบวงจรให้กับครูและนักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต 

 
เขียนโดย ณัฐวิภา   
6 สิงหาคม 2557  อบรมผู้ประกอบการสู่ชุมชน

560806incu01

                  วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม จัดให้มีการฝึกอบรมต่อยอดนวัตกรรม สู่ชุมชน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ  ณ โรงเรียนบ้านเหล่าตามา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเสริมศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการให้กับกลุ่มอาชีพเกษตรกรในชุมชน 

 
เขียนโดย ณัฐวิภา   
16 สิงหาคม 2560 โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นฯ และการเขียนแผนธุรกิจ 

n0012

                  ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม จัดให้มีการฝึกอบรมโครงการอบรมความรู้เบื้องต้นในการเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เพื่อเสริมศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักเรียน นักศึกษาที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคตแผนธุรกิจ