คลิก..! เลย สมัครเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

 

 Image 3f65cec

610531-PR resize

 

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

 

altaltaltalt 

 

 

bannerresearch

 

ภาพกิจกรรม
เขียนโดย ณัฐวิภา   
25 สิงหาคม 2557  ช่างยนต์-ศึกษาดูงาน

560825incu01

                  แผนกวิชาช่างยนต์ นำนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการ เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพ และเสริมสร้างแนวทางการเป็นผู้ประกอบการ 

 
เขียนโดย sunun   
28 กรกฎาคม 2557  นักศึกษาทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการ

56071701

 วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม จัดให้นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไปทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่เกียวข้องกับวิชาชีพ ตามโครงการบ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกาาครบวงจร เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้เรียนในการประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 
เขียนโดย ณัฐวิภา   
14 สิงหาคม 2557  อบรมผู้ประกอบการฯ ครบวงจร

560808incu01

                  วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม จัดให้มีการ ฝึกอบรมอาชีพแบบครบวงจรให้กับครูและนักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต 

 
เขียนโดย ณัฐวิภา   
6 สิงหาคม 2557  อบรมผู้ประกอบการสู่ชุมชน

560806incu01

                  วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม จัดให้มีการฝึกอบรมต่อยอดนวัตกรรม สู่ชุมชน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ  ณ โรงเรียนบ้านเหล่าตามา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเสริมศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการให้กับกลุ่มอาชีพเกษตรกรในชุมชน