เขียนโดย งานประชาส้มพ้นธ์   
27 พฤษภาคม 2555 พิธีเปิด Fixit Center

 20120531_1660377618

วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคามร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fixit Center พิธีเปิดจัดขึ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2555 โดยมีปลัดอำเภอบรบือเป็นประธานในพิธีเปิด